QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

I. Mục đích:

Văn bản này hướng dẫn nội dung sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng và tuổi thọ của máy, phục vụ sản xuất kịp thời, làm ra sản phậm chất lượng tốt.

II. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho nhân viên sửa chữa và bảo trì máy móc thiết bị - tổ cơ điện của phòng kỹ thuật công ty.

III. Quy tr×nh b¶o d ìng máy móc thiÕt bÞ:

1. B¶o d ìng c¸c lo¹i m¸y may:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi ®Çu m¸y, ch©n bµn, hép ®iÖn tö, ®éng c¬.

· Dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong m¸y, bªn trong hép ®iÖn tö, trong n¾p ch¾n c¸nh qu¹t, phÝa ®Çu ly hîp cña ®éng c¬ vµ c¸c vÞ trÝ bÞ che khuÊt trªn thiÕt bÞ.

· KiÓm tra siÕt l¹i èc vÝt t¹i c¸c côm ch©n vÞt, trôc æ, trôc n©ng h¹ r¨ng c a, háng th× thay thÕ.

· Th¸o hÕt dÇu cò, röa s¹ch bÓ dÇu, thay c¸c do¨ng háng, bæ xung dÇu míi vµo bÓ dÇu, tra dÇu vµo c¸c vÞ trÝ cã phít chøa dÇu vµ c¸c khíp chuyÓn ®éng. Ch¹y thö m¸y ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c b¬m dÇu.

· §èi víi c¸c m¸y ®iÖn tö: Yªu cÇu thî ®iÖn cña c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp lµm vÖ sinh vµ b¶o d ìng hép ®iÖn tö:

- Th¸o n¾p hép, dïng m¸y nÐn khÝ thæi s¹ch bôi bÈn phÝ trong hép ®iÖn tö.

- KiÓm tra, vÖ sinh c¸c qu¹t lµm m¸t, vÖ sinh l íi ch¾n bôi.

- Lau s¹ch vµ b«i mì gi¶i nhiÖt míi vµo c¸c vÞ trÝ tiÕp xóc gi÷a c¸c linh kiÖn ®iÖn tö vµ c¸c c¸nh t¶n nhiÖt.

- KiÓm tra c¸c d©y dÉn tõ ®Çu m¸y vµo hép ®iÖn tö ®¶m b¶o tr¸nh dÇu m¸y ch¶y theo d©y dÉn vµo phÝa trong hép ®iÖn tö.

· Ch¹y thö kiÓm tra ho¹t ®éng thiÕt bÞ tr íc khi ® a vµo phôc vô s¶n xuÊt.

2. B¶o d ìng m¸y Ðp mex:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi cña m¸y.

· Th¸o n¾p ch¾n, dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong m¸y, bªn trong hép ®iÖn tö vµ c¸c vÞ trÝ bÞ che khuÊt trªn thiÕt bÞ.

· Th¸o c¸c trôc Ðp, tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn c¬ khÝ chuyÓn ®éng.

· KiÓm tra c¸c vßng bi, gèi ®ì trôc Ðp, thay thÕ c¸c vßng bi kÐm chÊt l îng, bæ sung mì chÞu nhiÖt vµo c¸c vßng bi cßn sö dông ® îc.

· KiÓm tra an toµn cña c¸c d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo m¸y vµ trong hép ®iÖn tö.

· Ch¹y thö kiÓm tra nhiÖt ®é Ðp b»ng giÊy thö nhiÖt ®é, kiÓm tra ®é c¨ng vµ c©n b»ng cña b¨ng Ðp, l« Ðp vµ c¸c æ ®ì.

3. B¶o d ìng m¸y dß kim:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi cña m¸y.

· Th¸o n¾p ch¾n, dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong m¸y, bªn trong hép ®iÖn tö vµ c¸c vÞ trÝ bÞ che khuÊt trªn thiÕt bÞ.

· Th¸o c¸c trôc cña b¨ng t¶i, tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn c¬ khÝ chuyÓn ®éng.

· KiÓm tra c¸c vßng bi, gèi ®ì trôc, thay thÕ c¸c vßng bi kÐm chÊt l îng, bæ sung mì vµo c¸c vßng bi cßn sö dông ® îc.

· KiÓm tra an toµn cña c¸c d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo m¸y vµ trong hép ®iÖn tö.

· Ch¹y thö kiÓm tra ®é c¨ng vµ c©n b»ng cña b¨ng t¶i, kiÓm tra ®é nh¹y cña m¸y b»ng côc thö t¹i 9 vÞ trÝ theo quy ®Þnh.

4. B¶o d ìng bôc lµ h¬i:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi cña bôc lµ.

· Th¸o n¾p ch¾n, dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong.

· Th¸o ®éng c¬ hót giã, b¶o d ìng, lµm s¹ch c¸nh qu¹t hót, tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn c¬ khÝ chuyÓn ®éng.

· KiÓm tra an toµn cña c¸c d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo bôc lµ vµ ®éng c¬ hót giã.

· Ch¹y thö kiÓm tra an toµn cña bôc lµ tr íc khi ® a vµo phôc vô s¶n xuÊt.

5. B¶o d ìng bµn lµ:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo bµn lµ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi bµn lµ.

· Th¸o n¾p ch¾n, dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong.

· KiÓm tra an toµn c¸c van h¬i, tay g¹t, èng dÉn h¬i, èng dÉn n íc, kiÓm tra c¸c d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo bµn lµ.

· VËn hµnh thö, kiÓm tra an toµn cña bµn lµ tr íc khi ® a vµo phôc vô s¶n xuÊt.

6. B¶o d ìng m¸y nÐn khÝ:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi m¸y nÐn khÝ.

· Th¸o n¾p ch¾n, dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bÞ che khuÊt. Lµm s¹ch c¸c tÊm ch¾n bôi cña bÇu läc giã.

· KiÓm tra van an toµn, ®ång hå, r¬ le ng¾t ¸p lùc, c¸c van h¬i, tay g¹t, èng dÉn h¬i. KiÓm tra d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo m¸y nÐn khÝ.

· VËn hµnh thö, kiÓm tra an toµn cña m¸y nÐn khÝ tr íc khi ® a vµo phôc vô s¶n xuÊt.

7. B¶o d ìng m¸y c¾t vßng:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi cña m¸y.

· Th¸o n¾p ch¾n, th¸o dao c¾t ®Ó vµo vÞ trÝ an toµn.

· Dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong m¸y, bªn trong hép ®iÖn tö vµ c¸c vÞ trÝ bÞ che khuÊt trªn thiÕt bÞ.

· Tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn c¬ khÝ chuyÓn ®éng.

· KiÓm tra c¸c vßng bi, gèi ®ì trôc, thay thÕ c¸c vßng bi kÐm chÊt l îng, bæ sung mì vµo c¸c vßng bi cßn sö dông ® îc.

· KiÓm tra an toµn cña c¸c d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo m¸y vµ trong hép ®iÖn tö.

· L¾p dao c¾t vµo m¸y.

· Ch¹y thö kiÓm tra ®é c©n b»ng cña dao c¾t, tr íc khi ® a m¸y vµo s¶n xuÊt.

8. B¶o d ìng m¸y c¾t ph¸:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi cña m¸y.

· Th¸o n¾p ch¾n, th¸o dao c¾t ®Ó vµo vÞ trÝ an toµn.

· Dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong m¸y.

· Tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn c¬ khÝ chuyÓn ®éng.

· KiÓm tra c¸c vßng bi, gèi ®ì, thay thÕ c¸c vßng bi kÐm chÊt l îng, bæ sung mì vµo c¸c vßng bi cßn sö dông ® îc.

· KiÓm tra an toµn cña c¸c d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo m¸y.

· L¾p dao c¾t vµo m¸y.

· Ch¹y thö kiÓm tra ®é æn ®Þnh tr íc khi ® a m¸y vµo phôc vô s¶n xuÊt.

9. B¶o d ìng m¸y kiÓm v¶i:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi cña m¸y.

· Th¸o n¾p ch¾n, dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong m¸y, bªn trong hép ®iÖn tö vµ c¸c vÞ trÝ bÞ che khuÊt trªn thiÕt bÞ.

· Tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn c¬ khÝ chuyÓn ®éng.

· KiÓm tra c¸c vßng bi, gèi ®ì, thay thÕ c¸c vßng bi kÐm chÊt l îng, bæ sung mì vµo c¸c vßng bi cßn sö dông ® îc.

· KiÓm tra ®é nh¸m cña c¸c trôc të v¶i, trôc cuén v¶i, kiÓm tra ®ång hå ®o ®Õm.

· KiÓm tra an toµn cña c¸c d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo m¸y.

· Ch¹y thö kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña thiÕt bÞ tr íc khi ® a vµo phôc vô s¶n xuÊt.

10. B¶o d ìng m¸y të v¶i:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi cña m¸y.

· Th¸o n¾p ch¾n, dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong m¸y, bªn trong hép ®iÖn tö vµ c¸c vÞ trÝ bÞ che khuÊt trªn thiÕt bÞ.

· Tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn c¬ khÝ chuyÓn ®éng.

· KiÓm tra c¸c vßng bi, gèi ®ì, thay thÕ c¸c vßng bi kÐm chÊt l îng, bæ sung mì vµo c¸c vßng bi cßn sö dông ® îc.

· KiÓm tra ®é nh¸m cña c¸c trôc të v¶i.

· KiÓm tra an toµn cña c¸c d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo m¸y.

· Ch¹y thö kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña thiÕt bÞ tr íc khi ® a vµo phôc vô s¶n xuÊt.

11. B¶o d ìng m¸y vÏ mÉu:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi cña m¸y.

· Th¸o n¾p ch¾n, dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong m¸y, bªn trong hép ®iÖn tö vµ c¸c vÞ trÝ bÞ che khuÊt trªn thiÕt bÞ.

· Tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn c¬ khÝ chuyÓn ®éng.

· KiÓm tra c¸c vßng bi, gèi ®ì, thay thÕ c¸c vßng bi kÐm chÊt l îng, bæ sung mì vµo c¸c vßng bi cßn sö dông ® îc.

· KiÓm tra c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh, gi¸ ®ì bót vÏ, ®é c¨ng cña c¸c d©y c¸p.

· KiÓm tra an toµn cña c¸c d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo m¸y.

· Ch¹y thö kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña m¸y vÏ tr íc khi ® a vµo phôc vô s¶n xuÊt.

12. B¶o d ìng m¸y thªu:

· Ng¾t nguån ®iÖn cÊp vµo thiÕt bÞ.

· Lau chïi s¹ch sÏ toµn bé phÝa bªn ngoµi cña m¸y.

· Th¸o n¾p ch¾n, dïng m¸y nÐn khÝ thæi bôi, lµm s¹ch c¸c chi tiÕt bªn trong m¸y, bªn trong hép ®iÖn tö vµ c¸c vÞ trÝ bÞ che khuÊt trªn thiÕt bÞ.

· Tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn c¬ khÝ chuyÓn ®éng.

· KiÓm tra c¸c vßng bi, gèi ®ì, thay thÕ c¸c vßng bi kÐm chÊt l îng, bæ sung mì vµo c¸c vßng bi cßn sö dông ® îc.

· KiÓm tra an toµn cña c¸c d©y dÉn ®iÖn tõ nguån cÊp vµo m¸y.

· Ch¹y thö kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña m¸y thªu tr íc khi ® a vµo phôc vô s¶n xuÊt.

13. Quy tr×nh b¶o d ìng hÖ thèng lµm m¸t:

§èi víi hÖ thèng lµm m¸t b»ng h¬i n íc, c¸c ®¬n vÞ b¶o d ìng theo néi dung sau:

a. Qu¹t th«ng giã: Mçi th¸ng lau vÖ sinh mét lÇn, kiÓm tra an toµn cña c¸nh qu¹t, l íi ch¾n bôi, chíp lËt. Cø 3 th¸ng 1 lÇn b¶o d ìng ®éng c¬ vµ æ bi c¸nh qu¹t.

b. TÊm trao ®æi nhiÖt: Hàng tuÇn th¸o c¸c tÊm l íi ch¾n c«n trïng ®Ó lµm s¹ch toµn bé bÒ mÆt l íi.

c. BÓ chøa n íc: Hµng tuÇn ph¶i th¸o hÕt n íc, vÖ sinh s¹ch phÝa trong bÓ sau ®ã x¶ n íc míi vµo.

d. KiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c b¬m cÊp n íc tõ bÓ lªn tÊm trao ®æi nhiÖt, 3 th¸ng mét lÇn tiÕn hµnh b¶o d ìng, tra mì míi vµo æ bi ®ì cña ®éng c¬ m¸y b¬m.

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

Stt

Tên máy móc thiết bị

Các bộ phận cần kiểm tra – bảo dưỡng

Sửa chữa – cân chỉnh.

1

Máy 1 kim

- Cụm chân vịt, trụ kim, bạc trụ kim, mặt nguyêt, răng cưa, cần cưa, ổ máy, dầu bôi trơn, các zăang, phốt, dầu môtơ, công tác, chân bàn, cọc chỉ.

2

Máy 2 kim

- Cụm chân vịt, cụm trụ kim, bạc trụ kim, bơm dầu, bể lọc dầu, hệ thống bơm dầu, mặt nguyêt răng cưa, ổ máy, môtơ, chân bàn, cọc chỉ.

3

Máy 3 kim

- Hệ thống cụm đẩy vải gồm chân vịt, răng cưa, lắp kim, cụm móc chỉ. Hệ thống truyền động, hệ thống bơm dầu, zoăng phớt dầu. Hệ thống chân bàn, môtơ, cọc chỉ.

4

Máy vắt sổ

- Cụm chân vịt, cụm trụ kim, cụm móc chỉ, răng cưa tấm kim.

- Hệ thống bể bơm, bơm dầu, ống dẫn dầu, zoăng dầu, cụm dao xén vải, môtơ, chân bàn.

5

Máy zic zac

- Cụm trụ chỉnh, cụm chân vịt, cụm trụ kim

- Cụm zic zac, các khớp quay, bể dầu, bơm dầu. Hệ thống dẫn dầu, tra dầu. Phần điện, môtơ, công tắc, chân bàn

6

Máy đính cúc

- Hệ thống dập cúc, hệ thống bọc trụ kim, móc chỉ.

- Bộ phận cắt chỉ, bộ phận đóng máy, các cam dịch chuyển, bộ phận điện, môtơ, công tắc, chân bàn, hệ thống tra dầu, lượng dầu tra.

7

Máy thùa khuy

- Bộ phận trụ kim, bộ phận ép vải, dao kéo cắt chỉ.

- Bộ phận dầu bôi trơn. Bể dầu, bổ xung dầu.

- Các zoăng phốt dầu.

- Bộ phận cam và các chi tiết chuyển động cùng cam

- Lượng dầu cung cấp cho ổ dầu.

- Sức căng của chỉ

8

Máy đính bọ

- Bộ phận ổ dầu, cụm trụ kim, cụm đóng máy.

- Bộ phận chân vịt ép vải, các cam hành trình

- Cụm dao cắt chỉ, điều chỉnh bề rộng, dài bo.

- Bộ phận đệm môtơ, công tắc. Chân bàn, cọc chỉ

9

Máy ép MEX

- Bộ băng tải, bộ truyền động, các ổ trục, bi.

- Bộ phận điều chỉnh sức căng băng, độ nén ép.

- Hệ thống cung cấp nhiệt – Bộ điều chỉnh tốc độ.

- Bộ rơle đóng ngắt tự động

10

Máy dập cúc bấm + ozê

- Cụm an toàn máy. Dao bôi trơn định kỳ.

- Cụm chầy cối dập. Bully đóng mở máy.

- Môtơ, chân bàn

11

Máy cắt vòng

- Bộ phận truyền, bộ phận căng dao.

- Bộ phận mài dao. Đường ống dẫn hơi.

- Bộ phận điện, môtơ.

- Cân chỉnh toàn bộ máy.

12

Máy cắt tay

- Cụm truyển động dao. Cụm con lăn chân bàn.

- Cụm mài dao. Cụm nâng hạ chân vịt.

- Bộ phận dầu bôi trơn.

13

Máy san chỉ

- Trục xoắn. Cụm quay lõi chỉ. Cụm chỉ. Dàn chỉ. Môtơ.

14

Máy kiểm tra vải

- Bộ phận truyền động.

- Cụm hộp số. Giàn để cuộn vải. Trục cuốn vải. Mô tơ

15

Máy dò kim

- Hệ thống chuyển động băng tải.

- Hệ thóng trục quay, ổ bi. Hệ thống điện báo.

- Kiểm tra mẫu bằng mẫu thử

16

Máy lộn ép cổ.

- Hệ thống chuyển động. Các đường khí nén.

- Bộ phận lưỡi ép. Hàn ép. Bộ phận lận cổ.

- Bộ phận điện. Công tắc hành trình. Hệ thống zắc phanh

17

Máy thêu

- Hệ thống trụ kim, trục chân vịt. Các cụm bánh răng chuyển động.

- Thanh dẫn hướng bộ phận giặt chỉ. Cụm kéo cắt chỉ trên dưới.

- Ổ thoi, mặt nguyệt. Cụm đồng tiền căng, giặt chỉ.

- Hệ thống điện, khung thêu.

- Độ thăng bằng của máy (01 năm một lần).

18

Máy cuốn ống

- Cụm chân vịt, hệ thống đẩy vải, cụm trụ kim, hộ thống truyền động, hệ thống bơm dầu, bạc dầu, cụm móc chỉ, chân bàn, môtơ. Cọc chỉ.

19

Máy bổ túi

- Đầu máy 2 kim, các bộ phận van, pitton xilanh, hệ thống đèn tín hiệu. Hệ thống dao chém. Bộ phận điện tử, môtơ chân bàn. Cọc chỉ.

20

Hệ là hơi

- Đường cấp nước. bộ phậnan toàn áp lực.

- Các van đóng xả hơi. Đường ống dẫn hơi

- Vệ sinh nồi hơi, súc rửa (01 lần/năm)

- Kiểm tra bàn là, bục là, mút đệm bục là

21

Máy nén khí

- Hệ thống truyền động. Hệ thống van, đóng xả hơi nước. Hệ thống đóng ngắt tự động.

- Đồng hồ khống chế áp lực. Đường ống dẫn hơi.

22

Máy vẽ sơ đồ

- Hệ thống điện, môtơ, các bảng điện tử, giác cắm.

- Hệ thống truyền động bằng xích, hệ thống trục cuốn giấy, hệ thống hút nước về.

- Độ thăng bằng máy (01 năm/lần)

23

Hệ thống nồi hơi

- Nội quy bảo dưỡng do cơ quan dịch vụ chuyên nghiệp quy định và thực hiện.

24

Máy là Form

- Hệ thống hút xả hơi nóng lạnh.

- Hệ thống truyền động- hệ thống đóng ngắt tự động

25

Máy đóng kiện

- Hệ thống truyền động, môtơ, hệ thống nhiệt, lực ép.

- Các ổ bi.

26

Máy kansai

- Cụm chân vịt, rulô, cụm trụ kim.

- Cụm đẩy vải, hệ thống dầu dẫn, chân bàn, mô tơ, cọc chỉ.

27

Hút sơ chỉ

- Hệ thống cửa hút, thổi gió.

- Môtơ, hệ truyển động. Các bulông, đai ốc

28

Máy trần đè

- Hệ thống truyển động. Cụm trụ kim cụm móc chỉ, răng cưa tấm kim, hệ thống zoăng, phốt dầu, môtơ, chân bàn, cọc chỉ, hệ thống bôi trơn.

29

Máy may khóa đính

- Hệ thống truyền động, các van hơi, hệ thống cấp hơi, cụm trụ kim, chân vịt, cụm trục ổ, cụm trục chính, cụm điều khiển, hệ thống bôi trơn, các zoăng phốt dầu, chân bàn, cọc chỉ, môtơ, hệ thống tự động cấp khóa đính.

30

Máy may đột

- Cụm trụ kim, cụm móc chỉ, cụm đẩy vải, cụm trục chính trục móc, hệ thống bôi trơn, chân bàn, môtơ, cọc chỉ.

31

Máy may măng xéc

- Cụm trụ kim, cụm trục ổ, cụm đẩy vải, cụm truyền động chính. Hệ thống bôi trơn, chân bàn, môtơ, cọc chỉ.

32

Máy dẫn đường may.

- Kiểm tra hệ thống cấp hơi, các van hơi, hệ thống cấp nhiệt, các đồng hồ nhiệt, đồng hồ áp suất hơi. Hệ thống truyền động, hệ bôi trơn, môtơ, chân bàn, hệ thống cấp băng dán.

33

Máy tra tay

- Hệ thống cấp hơi, các van hơi, hệ thống điều chỉnh thông số, cụmg trục chính, trục ổ, cụm trụ kim răng cưa, chân vịt, hệ thống bôi trơn, môtơ, chân bàn, cọc chỉ

IV. Kế hoạch bảo dưỡng:

1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch:

C¸c ®¬n vÞ tiÕn hµnh b¶o d ìng ®Þnh kú theo kÕ ho¹ch cô thÓ do Phßng Kü thuËt ban hµnh:

· Chu kỳ bảo dưỡng phần cơ: 03 tháng / lần

· Chu kỳ bảo dưỡng phần điện: 01 năm / lần

· Chu kỳ bảo dưỡng các thiết bị đặc biệt, bao gồm máy cắt vòng, máy thêu, là hơi, máy nén khí, máy dò kim loại: 01 tháng / lần.

2. Thực hiện kế hoạch:

· Căn cứ vào lịch xích tu sửa, các cán bộ quản lý thiết bị và nhân viên sửa chữa bảo hành có trách nhiệm thực hiện.

· Cán bộ quản lý thiết bị kiểm tra việc thực hiện lịch xích tu sửa và cập nhật thông tin vào biểu theo dõi lịch xích tu sửa.

· Nếu vì lý do nào đó không thực hiện đúng lịch xích tu sửa thì phải được thực hiện vào tháng sau.

3. Sửa chữa máy móc thiết bị:

· Sửa chữa máy móc thiết bị thì phải phát hiện máy móc thiết bị hỏng trong quá trình bảo dưỡng.

· Sửa chữa máy móc thiết bị khi hỏng đột xuất.

Trong khi vận hành nếu ccông nhân phát hiện thiết bị hỏng hóc thì phải báo cho thợ sửa máy để sửa chữa hoặc thay thế kịp thời

Trong cả 02 trường hợp trên, nhân viên sửa chữa phải ghi lịch xích bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị và cán bộ quản lý pahỉ cập nhật thông tin vào hồ sơ thiết bị.

V. Lưu trữ:

Cán bộ quản lý thiết bị lưu trữ:

Lịch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị hàng năm: 02 năm

Biểu theo dõi thực hiện lịch xích tu sửa: 02 năm

Hồ sơ máy móc, thiết bị: Không thời hạn

Ngày .........tháng……..năm 2009.

Không có nhận xét nào: